Har du lyst å være med på en leir hvor du og andre 14-åringer fra hele verden selv får ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter?

CISV Troms søker deg som er 14 år og som ønsker å treffe andre ungdommer fra hele verden.

Hva er Step Up?

Step Up er en leir som varer i tre uker hvor det kommer ni delegasjoner fra ni ulike land. Hver delegasjon består av fire 14-åringer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne.

På leiren er det ungdommene som skal STEP UP, det vil si at det er dere selv som får ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Etter tre uker med masse spennende og morsomme aktiviteter, så sitter du igjen med venner for livet.

Video med bilder fra en Step Up leir i Aten i 2018.

Hvor og når?

CISV Troms skal søke om å få sende en delegasjon til en Step Up leir i Hamburg, Tyskland som arrangeres 19. juni – 11. juli 2020.

Hva koster det?

Kostnaden per ungdom er på kr. 15.000 og dekker leiravgift (mat og opphold), egen reise samt 1/4 av reiseutgiftene til leder (alle som gjør en jobb for CISV gjør dette på frivillig basis, og
lederne skal av denne grunn ikke ha noen utgifter i forbindelse med leiren). I tillegg kommer egen reiseforsikring og lommepenger.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 21. februar 2020. Du kan søke om å få delta med å gjøre følgende:

  1. Melde deg inn som medlem i CISV (dersom du ikke allerede er medlem).
    Medlemskap koster kr. 50 per år.
  2. Fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Spørsmål?

Ta kontakt med leder i CISV Troms, Kjell Øksendal, på telefon 91845414 eller epost troms@no.cisv.org.

Hva er CISV?

CISV er en inter­na­sjo­nal fredsorga­ni­sa­sjon som arbeider for å skape en fredeligere verden. CISV arrangerer fredsutdannende aktiviteter for alle aldersgrupper på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi søker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør vi ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid. For å muliggjøre fredsutdanning arran­ge­rer vi aktiviteter, lei­rer og utveks­lin­ger av ulik varighet og for ulike grupper. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det vårt gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis.